Förslag till Verksamhetsplan 2021

Verksamhetsplan för Åby Radioklubb 2021

  1. Inledning

Denna verksamhetsplan ligger till grund för Åby Radioklubbs verksamhet året 2021

Planering, genomförande och uppföljning av i planen ingående aktiviteter ska hanteras vid ordinarie styrelse- och klubbmöte

Kvarvarande restriktioner med anledning av Corona (Covid -19) ska beaktas och riskbedömas inför genomförande av respektive aktivitet.

  1. Mål och vision

Åby Radioklubb har som mål att under året;

  • öka antalet medlemmar med fokus på den yngre generationen
  • etablera samverkan med minst en närliggande radioklubb
  • genomföra minst en radioloppis på Agentastället och en Field day i närområdet

Åby Radioklubb har som vision att, genom en aktiv marknadsföring, vara en efterfrågad resurs för Klippans kommun och föreningar i närområdet

  1. Möte

Samtliga av nedanstående möten genomförs på Agentastället om inget annat meddelats.

  • Årsmöte genomförs 2021-02-22
  • Styrelsemöte genomförs första tisdagen i februari, maj, augusti och november.

(2021-02-02, 2021-05-04, 2021-08-03, 2021-11-02)

  • Klubbmöte genomförs sista måndagen i varje månad, med uppehåll i juni, juli och december
  1. Verksamhet

Intern verksamhet

  • Genomföra klubbträffar varje måndag kl 1900

(Fysisk i klubbstugan alternativt digitalt)

  • Genomföra radioloppis på Agentastället
  • Genomföra ”Field day” i närområdet
  • Genomföra föreläsning för klubbens medlemmar (Ämne beslutas på klubbträff alternativt månadsmöte)
  • Renodla kablage och antenner i masten på Agentastället
  • Genomföra provtagning för blivande radioamatörer
  • Hålla klubbens hemsida aktuell
  • Starta ett projekt i utbildningssyfte, exempelvis bygga ett HF slutsteg
  • Genomföra vår- och höststäddag i klubbstugan

Extern verksamhet

  • Genomföra samverkan med Klippans kommun i syfte att påvisa vad Åby Radioklubb kan stödja kommunen med vid evenemang, uppkomna händelser/påfrestningar och i beredskapsfrågor
  • Genomföra samverkan med närliggande radioklubbar, i syfte att ta fram aktiviteter som kan attrahera nya medlemmar (gemensam utbildning för certifikat m.m.)
  • Organisera och samordna en gemensam resa till Radioloppis för klubbens medlemmar
  • Organisera och samordna ett studiebesök för klubbens medlemmar

Ansvarig för respektive ovanstående aktivitet utses och följs upp vid klubb- och/eller styrelsemöte. Om aktiviteten bedöms belasta klubbens ekonomi, ska beslut fattas av styrelsen

  1. Utveckling

Utveckling av klubbens verksamhet bygger mycket på engagemang från medlemmar och eventuella sponsorer.

Under året ska olika typer av sponsring undersökas och prövas. För att vi ska kunna förvänta oss sponsorhjälp, behöver vi identifiera olika aktiviteter som kan ge sponsoren något tillbaka i form av reklam eller praktisk hjälp.

Vidare ska klubben utreda, och om möjligt, genomföra olika typer av marknadsföring, bl.a. för att underlätta uppfyllandet av klubbens målsättningar och vision enligt pkt2

  1. Fastställande

Fastställande av verksamhetsplan bör ske vid november månads styrelsemöte alternativt senast vid årsmötet

Härmed fastställs verksamhetsplan för Åby Radioklubb 2021

2021-02-22

NN

Ordförande Åby Radioklubb