Stadgar

STADGAR FÖR ÅBY RADIOKLUBB

§ 1

ÄNDAMÅL OCH SYFTE

Klubbens syfte är:

ATT    stå till förfogande med personal och radioutrustning vid samhällsnyttiga och säkerhetsinriktade arrangemang, samt vid tävlingar eller annan verksamhet då myndighet eller annan organisation behöver hjälp.

ATT    främja medlemmars radiointresse och genom utbildning och information, öka deras kunskaper i radiotrafik och utrustningens handhavande, så att radiotrafiken sker med god disciplin under iakttagande av bestämmelser som Post och Telestyrelsen fastställt. (nu gällande utgåva PTSFS 2001:4)

ATT    bidraga till radiosportens utveckling i sport- och rekreationsform, och att verka för ett gott kamratskap.

ATT    befrämja ett bra samarbete med andras klubbar och föreningar.

ATT    genom ungdomsverksamhet stimulera intresset för radioverksamhet och därigenom ge dem ett utökat utbyte av fritiden.

§ 2

MEDLEMSKAP

Rätt till medlemskap äger varje radiointresserad person som söker inträde, rekommenderas av två medlemmar, betalar föreskrivna avgifter samt efterlever klubbens stadgar och bestämmelser.

§ 3

FÖRVALTNING

Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av en särskilt utsedd ordförande och kassör och där jämte minst tre ledamöter jämte suppleanter, vilka samtliga utse för en tid av två år, på så vis att halva antalet styrelseledamöter och suppleanter avgår vartannat år.

Styrelsen är beslutsför när minst halva antalet ledamöter är närvarande.

Styrelsen beslutar med enkel röstövervikt.

Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden, utom vid val då lotten avgör.

Vid styrelsemöte skall en representant från fritidsnämnden få närvara och ha förslagsrätt men ej rösträtt.

Klubben tecknas av fungerande ordförande och kassör var för sig.

Styrelsen åligger:

ATT    föra förteckning över medlemmarna.

ATT    sörja för protokollföring vid styrelse- och klubbmöte.

ATT    ansvara för klubbens tillhörigheter.

ATT    årligen före varje kalenderår upprätta årsberättelse med förslag till disposition av det gångna årets vinst eller förlust.

ATT    föreslå årlig medlemsavgift och aktiviteter under året.

§ 4

UNGDOMSVERKSAMHET

Ungdomsverksamhet skall bedrivas med ungdomsledare, eller om möjlighet finnes bildar ungdomar under 18 år egen sektion inom med egen styrelse.

Valbar i sektionsstyrelsen är såväl medlem i sektionen so m medlem i huvudsektionen.

§ 5

AVGIFTER

Medlem skall erlägga årsavgift, vilkens storlek bestämmes av årsmötet.

Följande typer av medlemskap finns:

SENIOR        fr.o.m. det år då medlem fyller 19 år

JUNIOR         t.o.m. det år då medlem fyller 18 år

FAMILJ          make-maka/fästman-fästmö samt barn t.o.m. det år då barnen fyller 14 år

STÖD             alla som vill stödja klubbens verksamhet.

För medlem som vinner inträde i klubben efter oktober månads utgång gäller årsavgiften även för nästkommande år.

Vid erläggande av årsavgift skall medlemskort utfärdas.

§ 6

REVISION

För granskning av klubbens räkenskaper och förvaltning väljer årsmötet två revisorer jämte suppleanter för dessa. Revisorer och suppleanter väljs för ett år i taget.

Klubbens räkenskaper avslutas den 31 december varje år.

§ 7

MOTIONER

Motioner och ärenden som skall behandlas på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före årsmötet.

§ 8

ÅRSMÖTE

Årsmöte skall hållas före februari månads utgång, kallelse skall ske på det sätt som styrelsen bestämmer.

På årsmötet skall följande dagordning användas.

1        Mötet öppnas.

2        Fråga om mötets behöriga utlysande.

3        Val av ordförande för mötet.

4        Val av sekreterare för mötet.

5        Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet.

6        Styrelsens förvaltningsberättelse.

7        Ungdomssektionens förvaltningsberättelse (om sektion bildas).

8        Revisorernas berättelse.

9        Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.

10     Val av styrelseledamöter och suppleanter.

11     Val av revisorer och suppleanter för dessa.

12     Val av övriga erforderliga funktionärer.

13     Val av valberedning.

14     Fastställande av arvoden och traktamenten.

15     Fastställande av avgifter.

16     Motioner och ärenden behandlade av styrelsen.

17     Mötet avslutas.

§ 9

UTESLUTNING

Medlem som uppsåtligen skadar klubben, eller grovt åsidosätter stadgar eller bestämmelser, eller uppträder så att klubben anseende bringas i fara, kan av styrelsen uteslutas. Uteslutning får dock ej ske innan medlemmen beretts tillfälle att yttra sig i ärendet. Utesluten medlem äger ej rätt att återfå någon del av erlagd medlemsavgift.

Medlem som ej betalt sin medlemsavgift före den 1 februari avförs ur medlemsförteckningen.

§ 10

ÄNDRING AV STADGAR

Ändring av dessa stadgar kan ske genom två på varandra följande klubbmöten med minst ¾ majoritet, och med minst 30 dagar mellan mötena.

§ 11

KLUBBENS UPPLÖSNING

Beslut om klubbens upplösning kan endast ske genom beslut på två på varandra följande möten varav ett skall vara årsmöte.

Beslut skall fatta med minst ¾ majoritet på vardera möte.

Upplöses klubben skall dess tillgångar tillfalla organisation som främjar säkerhet till lands och sjöss.

Antagna vid klubbens
bildande 1979-01-15
Utgåva 4Reviderad 2004-06-28